Geluidsmanagement Haven Rotterdam

Omgevingsmanagement

Omgevingscommunicatie

Bestuurlijk advies

De Rotterdamse haven en de omliggende gemeenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Enerzijds is de haven een belangrijke economische motor voor dit gebied en voor de rest van Nederland. Anderzijds hebben haven en industrie gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Een van die gevolgen is geluidbelasting. Voor het gebruik en de ontwikkeling van het industriegebied is het belangrijk dat bedrijven binnen bepaalde grenzen geluid mogen maken. Voor de omgeving is de leefkwaliteit belangrijk en moet (toekomstige) woningbouw mogelijk zijn.

Het bewaken van de geluidgrenzen en het zorgen voor ‘groeien in balans’ van zowel industrie als woningbouw vragen om een actualisatie van het geluidmanagement, passend bij de stand der techniek en wijzigende situaties, juridische inzichten en regelgeving; denk aan de Omgevingswet die vanaf 2022 van kracht zal zijn. Daartoe wordt in 2018 het tweejarige Programma Actualisatie Geluidmanagement gestart, met maar liefst 30 deelprojecten. Gezien de grote belangen en de vele stakeholders richt een van die projecten zich op het omgevingsmanagement, met als doel issues vroegtijdig te signaleren en te zorgen voor een zorgvuldig proces waarin alle belangen gediend worden.

Mijn bijdrage: als projectleider strategisch omgevingsmanagement werkte ik met een samengesteld team vanuit de vier opdrachtgevers aan de omgevingsanalyse, de aanpak van issues, het voorbereiden van stakeholdergesprekken, het schrijven van redeneerlijnen, de communicatie-aanpak en gaf ik bestuurlijk advies.

Opdrachtgevers: provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR